اخبار و رويدادها

تاريخ : 19/06/387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: "بررسي عملكرد تبديل كانوني در تضعيف نوفه هاي اتفاقي"
  دانشجو: سياوش ترابي
  استاد راهنما: دكتر عبدالرحيم جواهريان
  استاد مشاور: -
  داوران: دكتر سياهكوهي- دكتر نبي بيدهندي
  زمان: روز سه شنبه 19/6/87 10:30 صبح
  مكان: سالن كنفرانس مؤسسه ژئوفيزيك