اخبار و رويدادها

تاريخ : 19/06/387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: " تخمين تخلخل و تراوايي از روي نگارهاي چاه به كمك مدل عصبي – فازي"
  دانشجو: آقاي ذبيح اله خاكسار
  استاد راهنما: آقايان دكتر نبي بيد هندي - دكتر حفيظي
  استاد مشاور:
  داوران: آقايان دكتر جواهريان – دكتر اردستاني
  زمان: روز سه‌شنبه مورخ 19/6/87 ساعت12
  مكان: سالن كنفرانس مؤسسه ژئوفيزيك