اخبار و رويدادها

تاريخ : 19/09/1391
عنوان : تصویب پیشنهاد ایجاد «کمیته فنی- تخصصی ژئوفیزیک اکتشافی نفت» در هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  پیشنهاد و درخواست ایجاد «کمیته فنی- تخصصی ژئوفیزیک اکتشافی نفت» در نشست 24/8/91 هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران، بررسی و کلیات تشکیل آن به تصویب رسید.