اخبار و رويدادها

تاريخ : 09/04/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: مطالعه مگنتوتلوريك در امتداد يك پروفيل شرقي – غربي در استان مركزي
  دانشجو: سيد مسعود انصاري
  اساتيد راهنما: دكتر اسكويي و دكتر محمود ميرزائي
  استاد مشاور:
  داوران: دكتر بيت‌اللهي و دكتر ابراهيم‌زاده اردستاني
  زمان: چهارشنبه 12/4/87 ساعت 15
  مكان: سالن كنفرانس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران