بازرسان انجمن

  • مهندس محمدرضا جمال ریحانی (بازرس )
  • دکتر محمدرضا بختیاری لفمجانی (بازرس علي البدل )