بازرسان انجمن

  • دکتر کاظم کاظمی (بازرس و مسئول روابط بین الملل)
  • مهندس غلامرضا پیرویان (بازرس علي البدل و مسئول ارتباط با صنعت)