اعضاي هيأت مديره انجمن

  • دکتر عبدالرحيم جواهريان (رئيس)
  • دکتر محمدرضا بختیاری لفمجانی (نايب رئيس)
  • مهندس ابراهیم شاهین (دبير)
  • دکتر غلام جوان دولویی (خزانه‌دار)
  • دکتر فرهاد ثبوتی (مسئول گروه‌هاي علمي)
  • دکتر فرحناز تقوی (مسئول سایتهای انجمن و شاخه دانشجویی)
  • دکتر مهدی زارع (مسئول روابط عمومی و رسانه)
اعضاي علي البدل