اعضاي هيأت مديره انجمن

 • دکتر غلام جوان دلوئی (رئيس)
 • دکتر مجید نبی بیدهندی (نايب رئيس)
 • دکتر امین روشندل کاهو (دبير)
 • مهندس علیرضا جواهری نیستانک (خزانه‌دار)
 • دکتر محمدرضا قیطانچی (مسئول گروه‌هاي علمي)
 • دکتر مرتضی فتاحی (مسئول روابط بین الملل و شاخه دانشجویی)
 • مهندس مصطفی قاسمی (مسئول ارتباط با صنعت)

اعضاي علي البدل
 • دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی
 • دکتر محمدعلی ریاحی

 

اعضاي هيأت مديره دوره ششم:
 • دکتر عبدالرحيم جواهريان (رئيس)
 • دکتر محمدرضا بختیاری لفمجانی (نايب رئيس)
 • مهندس ابراهیم شاهین (دبير)
 • دکتر غلام جوان دولویی (خزانه‌دار)
 • دکتر فرهاد ثبوتی (مسئول گروه‌هاي علمي)
 • دکتر فرحناز تقوی (مسئول سایتهای انجمن و شاخه دانشجویی)
 • دکتر مهدی زارع (مسئول روابط عمومی و رسانه)

اعضاي علي البدل
دوره پنجم: اعضاي علي البدل
دوره چهارم:
اعضاي علي البدل دوره سوم:
 • دكتر نوربخش ميرزايي (رئيس)
 • مهندس ابراهيم شاهين  (نائب رئيس)
 • دكتر محمدرضا حاتمي (دبير)
 • دكتر مجيد مزرعه فراهاني (خزانه دار)
 • دكتر محمد تاتار (مسئول كميته هاي علمي)
 • دكتر علي بيت اللهي
 • دكتر ايرج عبداللهي فرد
 • دكتر بهروز اسكويي (عضو علي البدل)
 • مهندس امين روشندل كاهو (عضو علي البدل)
 • دكتر حميدرضا سياهکوهي (بازرس )
 • دكتر محمد مختاري (بازرس علي البدل)
دوره دوم:
 • دكتر حسين زمرديان (رئيس)
 • دكتر مير ستار مشين چي اصل (نائب رئيس)
 • دكتر حميدرضا سياه ‌كوهي (دبير)
 • دكتر علي بيت اللهي (خزانه دار)
 • دكتر محمد مختاري
 • مهندس محمد نظريان
 • دكتر مهدي مرادي
 • مهندس ابراهيم شاهين (عضو علي البدل)
 • مهندس اميد آقايي (عضو علي البدل)
 • مهندس حميد سيدين (بازرس )
 • مهندس بهزاد نظري (بازرس علي البدل)
دوره اول:
 • دكتر حسين زمرديان (رئيس)
 • دكتر محمد رضا قيطانچي (نائب رئيس)
 • دكتر حميدرضا سياه ‌كوهي (دبير)
 • دكتر مجيد نبي بيدهندي (خزانه دار)
 • دكتر محمد مختاري
 • دكتر ابوالقاسم كامكار روحاني
 • دكتر زندي فر (عضو علي البدل)
 • مهندس مريم هدهدي (عضو علي البدل)
 • دكتر هوشنگ شيرواني (بازرس )
 • دكتر محمدرضا حاتمي (بازرس علي البدل)