تاريخچه انجمن ژئوفيزيك ايران

انجمن ژئوفيزيك ايران در تاريخ 11/11/1354 با نام انجمن ملي ژئوفيزيك ايران با همت آقايان دكتر حسين كشي افشار، دكتر حسين زمرديان، دكتر خسرو معظمي گودرزي ، مهندس علي اكبرمعين فر، دكتر منوچهر سادات اخوي ، مهندس امير حسين موسوي و دكترفريبرز جهان بخش تشكيل و با ثبت در روزنامه رسمي كشور به شماره 9270 مورخ 02/08/1355 فعاليت خود را آغاز نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين انجمن در تاريخ 24/07/1373 از دفتر همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ثبت مجدد را با ارسال صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 31/06/1373 و اساسنامه تطبيق داده شده با الگوي پيشنهادي درخواست كرد. پيرو جلسه شماره 18 كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز صدور فعاليت مجدد با نام انجمن ژئوفيزيك ايران صادر شد.

انجمن با انتخاب اولين هيأت مديره دوره پس از دريافت مجوز در سال 1380، فعاليت خود را مجدداً آغاز نمود و در حال حاضراعضاي سومين دوره هيأت مديره مشغول به فعاليت هستند.