اركان انجمن ژئوفيزيك ايران

اركان انجمن عبارتند از:
  • الف) مجمع عمومي (اعضا)
  • ب) هيأت مديره
  • پ) بازرس
ساختار تشكيلاتي انجمن در ذيل آمده است: