چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران

کارگاههاي آموزشي چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران

خواهشمند است وجه درخواستي بابت شرکت در کارگاههاي آموزشي را به حساب انجمن به شماره 0105871255001 بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد 927 واريز و اصل فيش را به دبيرخانه کنفرانس واقع در موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، تحويل دهيد.