اعضای اصلی هیئت مدیره

دکتر محمدرضا حاتمی

دکتر محمدرضا حاتمی

رئیس انجمن
دکتر امین روشندل کاهو

دکتر امین روشندل کاهو

دبیر
دکتر محمد علی ریاحی

دکتر محمد علی ریاحی

دکتر علی میثاقی

دکتر علی میثاقی

دکتر محمدرضا بختیاری

دکتر محمدرضا بختیاری

مهندس پرشین موسوی

مهندس پرشین موسوی

مهندس داود سرباز

مهندس داود سرباز

اعضای علی البدل

دکتر محمدرضا قیطانچی

دکتر محمدرضا قیطانچی

دکتر عبدالحمید انصاری

دکتر عبدالحمید انصاری

مهندس مهشید ابطحی

مهندس مهشید ابطحی

مهندس مجتبی خسروی

مهندس مجتبی خسروی